Друк

Випуск 3 (5), Педагогіка, 2017

Перегляди: 1682

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Педагогіка"

№ 3 (5), 2017

Інформація для друку     Зміст      Обкладинка    Сертифікат

Електронне наукове фахове видання

Наказ МОН України № 693 від 10 травня 2017 року


ЗМІСТ 

І. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТЕОРІЇ ОСВІТИ

  1. Бондаренко Т. С., Агєєва О. О. 

Содержание и объем понятия «мониторинг качества профессиональной подготовки»
  2. Єльникова Г. В. Адаптивні технології в освіті

  3. Кухарчук П. М., Полосков В. О.

Моделі управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні
  4. Назаренко Л. М. Аксіологічна платформа концепту управління розвитом загальоосвітнього навчального закладу
  5. Нічуговська Л. І. Професійна рефлексія як чинник розвитку творчого потенціалу викладача вищого навчального закладу

  6. Ростока М. Л., Савченко І. М., Храпач Г. С .

Концептуальні аспекти створення загальнодержавної мережевої інформаційно-аналітичної системи оцінювання досягнень учнівської молоді

  7. Рябова З. В.

Маркетинг та логістика освітніх послуг
ІІ. УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
  8.  Бобир В. Г. Особливості професійного розвитку керівників дошкільних навчальних закладів: з досвіду Святошинського району міста Києва
  9. Волошина В. О. Реалізація компетентнісноорієнтованої освіти в умовах адаптивного управління загальноосввтнім навчальним закладом нового типу
10. Голубєв С. М. Особливості ресурсного забезпечення закладів вищої освіти в контексті внутрішнього забезпечення якості
11. Деньга Н. М. Результати пілотного дослідження рівня сформованості здатності до самоактуалізації викладачів математичних дисциплін коледжів
12. Єрьоменко О.А. Загальні питання професійної підготовки магістрів у вищих закладах освіти України
13. Завальнюк О. С. Шляхи і засоби оновлення змісту науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії в умовах глобалізації та інформатизації освітніх систем
14. Ковригіна Л. М. Індивідуальний підхід до дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі
15. Кравченко Г. Ю. Розвиток кафедральної системи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти на адаптивних засадах

16. Кудикіна Н. В., Яновицька Н. І., Кохно Т. Н., Хорошковська Т. П.

Реалізація компетентнісного та комунікативного підходів у процесі навчання мов у загальноосвітніх навчальних закладах
17. Лапшина І. С. Використання інформаційних технологій в процесах глобалізації регіональної післядипломної педагогічної освіти
18. Лугова В. М. Сучасні підходи до оцінки якості науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
19. Лузан Л. О. Інноваційні підходи до підвищення професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін в умовах нової української школи
20. Махиня Т. А.  Сутність та специфіка діяльності навчальних закладів у сфері зв'язків з громадськістю
21. Міровська М.  Забезпечення якості освітнього процесу університету через розвиток потенціалу студента
22. Митник Д.О. Отологічний підхід до вирішення проблеми пошуку інфомації в глобальній мережі  Internet
23. Одайник С.Ф. Застосування хмарних технологій у професійній діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів - необхідний компонент забезпечення якості надання освітніх послуг
24. Сидоренко В. В.,  Скрипник М.І. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників в України: підходи та особливості розроблення
25. Скрипник М.І. Закономірності та принципи формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників в проектованому курикулумі
26. Сорочан Т.М. Підготовка учителя нової української школи до опанування філософії національного курикулуму

27. Сюравчик М.К., Мастеркова Т.В.

Наукові основи та технології організації виховного процесу в закладах освіти
28. Яндола К.О. Кваліметрчне оцінювання якості управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів в системі післядипломної освіти
ІІІ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
29. Власенко А.А.  Становлення національних систем освіти в постколоніальних країнах Латинської Америки в умовах соціальних і соціально-психологічних трансформацій
30. Свистун В.І., Макодзей Л. І. Зарубіжні підходи до полікультурної компетентності фахівців аграрної галузі
31. Міровська М.  Процедура та результати експертного оцінювання системи управління освітнім процесом закладу вищої освіти на основі кейс-менеджменту

                                     Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 3 від 31.10.2017 р.

 © Українська інженерно-педагогічна академія

 © Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами

 © Автори