18. 08. 11
posted by: Марина Ростока
Перегляди: 589

Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка

Електронне наукове фахове видання "Адаптивне управління: теорія і практика"

індексується у бібліометричних і наукометричних базах даних:

 

 Google Shcolar        Бібліометрика української науки

 

посилання на матеріали видання включені до переліків репозитаріїв:

 

 УІПА    ГО "ШАУ СПС"     ХНЕУ ім. С. Кузнеця   

 

 

 

16. 06. 23
posted by: Super User
Перегляди: 1511

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Електронне наукове фахове видання в двох серіях:

"ПЕДАГОГІКА" & "ЕКОНОМІКА"

Включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.)

Електронне наукове фахове видання "Адаптивне управління: теорія і практика" у двох серіях: серія «Педагогіка»; серія «Економіка»

А також входить до наукометричних баз даних:

"Бібліометрика української науки" (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy)

Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=it2hW9wAAAAJ&hl=uk)/

Видання є рецензуємим джерелом


Робочі мови: українська, англійська, російська, польська (або інша мова автора-носія)


Наукова рада:

Биков Валерій Юхимович – доктор технічних наук, професор, директор Інституту інформаційний технологій і засобів навчання НАПН України,  дійсний член НАПН України (м. Київ) а

Романовський Олександр Георгійович  доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». член-кореспондент НАПН України (м. Харків) а

Коваленко Олена Едуардівна доктор педагогічних наук, професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії,  (м. Харків) а 

Єльникова Галина Василівна – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) а


Серія "ПЕДАГОГІКА"


Рябова Зоя Вікторівна – заступник головного редакторадоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи ДВНЗ "Університет менеджменту освіти НАПН України", (м. Київ) а


Члени редакційної колегії:

Борова Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології, факультету економіки і права Харківського національного економічного університету (м. Харків) а

Діденко Олександр Васильович  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії державної прикордонної служби (м. Хмельницький) а

Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) а

Лузан Петро Григорович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) а

Лунячек Вадим Едуардович доктор педагогічних наук, професор, професор Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Михальченко Ганна Григорівна доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та менеджменту Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, заступник керівника з наукової роботи (м. Бахмут) а

Сорочан Тамара Михайлівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) а

Зуб’як Роман Миколайович – кандидат педагогічних наук, ректор Івано-Франківського обласного Інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Івано-Франківськ) а

Кретович Світлана Сергіївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектору переміщених ВНЗ Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри університетської освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) а

Полякова Ганна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків) а

Почуєва Ольга Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків) а

Кошель Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач відділом креативної психології і педагогіки Республіканського інституту професійної освіти (Біларусь, м. Мінск) а

Редвінський Казімеж –директор Інституту педагогіки Академії імені Яна Дулугоша в Ченстохові (Республіка Польща) а


Відповідальний редактор:

Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та іноземної філології, факультету економіки і права Харківського національного економічного університету (м. Харків)


Серія "ЕКОНОМІКА"


Михальченко Ганна Григорівна – заступник головного редактора, доктор економічних наук, доцент; професор кафедри економіки підприємства та менеджменту Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, заступник керівника з наукової роботи (м. Бахмут)


Члени редакційної колегії:

Дмитренко Геннадій Анатолійович доктор економічних наук, професор; професор кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ "Університет менеджменту освіти НАПН України", дійсний член Української Академії нау та Міжнародної кадрової Академії, фахівець у галузі управління (м. Київ);

Дороніна Майя Степанівна − доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри соціології і психології управління Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків);

Ковальов Валерій Миколайович – доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії,  (м. Бахмут);

Куценко Віра Іванівна – доктор економічних наук, професор; завідувач відділу суспільних проблем сталого розвитку Інституту економіки, природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України,  заслужений діяч науки і техніки України (м. Київ);

Пономаренко Володимир Степанович − доктор економічних наук,  професор; ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАПН України  (м.  Харків);

Прохорова Вікторія Володимірівна – доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри економіки підприємств та організації діяльності суб'єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії, (м. Харків);

Хлівна Ірина Вікторівна − доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри економіки та управління персоналом ДВНЗ "Університет менеджменту освіти НАПН України", (м. Київ);

Антипцева Олена Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Кір'ян Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Обидєннова Тетяна Сергіївна − кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харкі);

Федорова Юлія Володимирівна  − кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Шматько Наталія Михайлівна − кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Чапка Мирослав − доктор економічних наук, професор; академік Академії економічних наук України, ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща);

Gozora Vladimir − Dr.h.cprofmpx.h.cprofIng., PhD – директор інституту економіки та управління Вищої школи економіки та менеджменту в державному управлінні у Братиславі (м. Братислава, Словаччина);

John McNeill − PhD, Professor, Providence University College (Canada);

Helmut Hollner − FH-Prof.Dl Dr Techn University of Applied Sciences FH "Technikum Wienn" (Austria)


Відповідальний редактор:

Дуднєва Юлія Ернстівна кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)


Літературний редактор (за фахом філології) – Лузан Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»  (м. Харків) а

Літературний редактор (за економічним фахом) – Палькевич Юлія Святославівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент ДВНЗ "Університет менеджменту освіти НАПН України" (м. Київ) а

Відповідальний за технологічну підтримку видання – Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; старший науковий співробітник відділу створення та використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру "Мала академія наук України" МОН України і НАН України (м. Київ) а

Відповідальний секретар видання – Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру "Мала академія наук України" МОН України і НАН України (м. Київ) а


Контактна інформація:

© Українська інженерно-педагогічна академія

www.uipa.edu.ua/ua/

© Громадська організація «Школа адаптивного управління

соціально-педагогічними системами»

http://adaptive.16mb.com/


16. 06. 23
posted by: Super User
Перегляди: 2755

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

 


1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Загальні вимоги до електронної статті:

− електронна стаття подається на USB-флеш-накопичувачі або компакт-диску, або засобами електронної пошти на офіційну адресу видання;

 електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в одному з форматів: *.rtf, *.doc,*.docx. для тексту потрібно використовувати формат MSWord (doc, docx);

− формат сторінки А4,

− розмір полів: ліве – 30 мм; праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; 

– шрифт Times New Roman, розмір кегля 14, для таблиць – шрифт 12, 11;

− інтервал основного змісту статті – 1,5;  для таблиць, анотацій, резюме, використаної літератури – 1,0;

− абзацний відступ – 1,25;

− колонтитули – 10 мм;

− рисунки, виконані за допомогою програмних пакетів математичної та статистичної обробки, мають бути конвертовані у графічні формати ЕPS і ТІFF або якісно згруповані у середовищі MS Word;

Правові умови для авторів, які подали матеріали статті до публікації у виданні тим самим погоджуються з тим, що:

1. Автори несуть відповідальність за достовірність і релевантність інформації в наукових статтях, що подані до оприлюднення у наукових виданнях.

2. За авторами зберігаються авторські права і одночасно автори передають виданню право першої публікації, яке, у свою чергу, дає дозвіл на розповсюдження поданих матеріалів із зазначенням права першого авторства та первинної публікаціїї в данному виданні.


 2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТТІ

Подана до друку стаття має містити:

− індекс УДК (визначається автором) – у лівому верхньому кутку чільної сторінки;

− через інтервал у правому верхньому кутку – прізвище, ім’я та по батькові автора статті; ступінь, звання, посада, установа (повністю, без скорочень трьома мовами українською, російською та англійською), ідентифікатор автора ORCID (обов'язково);

− назва статті (трьома мовами: українською, російською та англійською) – посередині великими літерами напівжирним шрифтом;

− текст статті: вирівнювання за шириною; заборонено автоматичний переніс слів,; нумерація сторінок не ведеться; формули мають бути представлені тількі за використанням внутрішнього редактору формул у Microsoft Word for Windows; обсяг наукової статті  для аспірантів і авторів без наукового ступеня дозволяється від 8 до10 повних сторінок і вище, для авторів, що мають науковий ступень не менш 12 до 20 сторінок); текст статті може бути українською, російською, англійською мовами та мовою автора носія;

− анотацію до статті (вимоги реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського «Україніка наукова») обсягом 1800-2500 знаків, де стисло викладається актуальність статті, мета, вміст, перспективи подальших досліджень – трьома мовами: українською, російською та англійською або мовою автора-носія;

− авторське резюме (реферування) виконує функцію незалежного від статті джерела інформації і має бути: інформативним (не містити загальних слів); оригінальним (не бути калькою анотації); змістовним (відображати основний зміст статті і результати досліджень); компактним, але не стислим (обсягом 230–250 слів); подається окремим файлом;

− ключові слова (трьома мовами: українською, російською та англійською).


3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ НАУКОВОЇ СТАТТІ ОПУБЛІКОВАНОЇ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ

Основні стрктурні компоненти статті:

УДК (лівий кут);

Імя ПРИЗВИЩЕ, ORCID (правий кут);

Науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, місто (правий кут, не жирним шрифтом);

НАЗВА СТАТТІ (по центру);

Анотація і ключові слова українською мовою (обсяг 1800-2500 знаків);

Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5-15 рядків).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 1/3 сторінки); її можна назвати «Вихідні передумови»).

Формулювання цілей статті (постановка завдання); вказаний розділ вельми важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати «білі плями» у загальній проблемі (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків).

Виклад основного матеріалу дослідження (від 5-6 сторінок тексту). Невеликий обсяг потребує виділення головного у матеріалах дослідження; іноді можна обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про метод вирішення задачі і викладом отриманих результатів; якщо на обсяг статті не має суворих обмежень, то доцільно описати методику дослідження повніше.

Висновки (стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напряму).

Використана література (посилання на літературу необхідно робити по тексту в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно друкованого (електронного) джерела, наприклад [3, с. 277] або [7, с. 87; 9, с. 57]. Використана література (джерела) подаються наприкінці статті в алфавітному порядку відповідно до діючих стандартів бібліографічного опису та вимог до наукових фахових видань. Бажано здійснювати посилання на джерела, що розкривають вагомі результати досліджень за останні 5 років (за виключенням необхідних посилань на дані архівного фактологічного матеріалу і роботи класиків з проблематики статті).

Транслітерація бібліографічних даних (літератури) латиницею (References) подається в кінці статті. Транслітерований список використаної літератури є повним аналогом списку використаної літератури та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею. Рекомендовано застосовувати ресурс автоматизованого перекладу он-лайн сервісів:

– для джерел українською мовою – http://ukrlit.org/transliteratsiia;

 для джерел російською мовою – http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html.

Дані про авторів і анотації російською і англійською мовами (див. приклад).
 
Листування щодо надання додаткоих консультацій з приводу публікації статей у виданні і наведення транслітерації використаної літератури можна отримати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

*Колонтитули виставляються редакційним відділом після затвердження статті до публікації


Електронне наукове фахове видання "Адаптивне управління: теорія і практика" у двох серіях: серія «Педагогіка»; серія «Економіка»

включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.)

А також входить до наукометричних баз:

"Бібліометрика української науки" (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy) і Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=it2hW9wAAAAJ&hl=uk)/