Вимоги до статей

 


1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Загальні вимоги до електронної статті:

− електронна стаття подається на USB-флеш-накопичувачі або компакт-диску, або засобами електронної пошти на офіційну адресу видання;

 електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в одному з форматів: *.rtf, *.doc,*.docx. для тексту потрібно використовувати формат MSWord (doc, docx);

− формат сторінки А4,

− розмір полів: ліве – 30 мм; праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; 

– шрифт Times New Roman, розмір кегля 14, для таблиць – шрифт 12, 11;

− інтервал основного змісту статті – 1,5;  для таблиць, анотацій, резюме, використаної літератури – 1,0;

− абзацний відступ – 1,25;

− колонтитули – 10 мм;

− рисунки, виконані за допомогою програмних пакетів математичної та статистичної обробки, мають бути конвертовані у графічні формати ЕPS і ТІFF або якісно згруповані у середовищі MS Word;

Правові умови для авторів, які подали матеріали статті до публікації у виданні тим самим погоджуються з тим, що:

1. Автори несуть відповідальність за достовірність і релевантність інформації в наукових статтях, що подані до оприлюднення у наукових виданнях.

2. За авторами зберігаються авторські права і одночасно автори передають виданню право першої публікації, яке, у свою чергу, дає дозвіл на розповсюдження поданих матеріалів із зазначенням права першого авторства та первинної публікаціїї в данному виданні.


 2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТТІ

Подана до друку стаття має містити:

− індекс УДК (визначається автором) – у лівому верхньому кутку чільної сторінки;

− через інтервал у правому верхньому кутку – прізвище, ім’я та по батькові автора статті; ступінь, звання, посада, установа (повністю, без скорочень трьома мовами українською, російською та англійською), ідентифікатор автора ORCID (обов'язково);

− назва статті (трьома мовами: українською, російською та англійською) – посередині великими літерами напівжирним шрифтом;

− текст статті: вирівнювання за шириною; заборонено автоматичний переніс слів,; нумерація сторінок не ведеться; формули мають бути представлені тількі за використанням внутрішнього редактору формул у Microsoft Word for Windows; обсяг наукової статті  для аспірантів і авторів без наукового ступеня дозволяється від 8 до10 повних сторінок і вище, для авторів, що мають науковий ступень не менш 12 до 20 сторінок); текст статті може бути українською, російською, англійською мовами та мовою автора носія;

− анотацію до статті (вимоги реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського «Україніка наукова») обсягом 1800-2500 знаків, де стисло викладається актуальність статті, мета, вміст, перспективи подальших досліджень – трьома мовами: українською, російською та англійською або мовою автора-носія;

− авторське резюме (реферування) виконує функцію незалежного від статті джерела інформації і має бути: інформативним (не містити загальних слів); оригінальним (не бути калькою анотації); змістовним (відображати основний зміст статті і результати досліджень); компактним, але не стислим (обсягом 230–250 слів); подається окремим файлом;

− ключові слова (трьома мовами: українською, російською та англійською).


3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ НАУКОВОЇ СТАТТІ ОПУБЛІКОВАНОЇ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ

Основні стрктурні компоненти статті:

УДК (лівий кут);

Імя ПРИЗВИЩЕ, ORCID (правий кут);

Науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, місто (правий кут, не жирним шрифтом);

НАЗВА СТАТТІ (по центру);

Анотація і ключові слова українською мовою (обсяг 1800-2500 знаків);

Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5-15 рядків).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 1/3 сторінки); її можна назвати «Вихідні передумови»).

Формулювання цілей статті (постановка завдання); вказаний розділ вельми важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати «білі плями» у загальній проблемі (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків).

Виклад основного матеріалу дослідження (від 5-6 сторінок тексту). Невеликий обсяг потребує виділення головного у матеріалах дослідження; іноді можна обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про метод вирішення задачі і викладом отриманих результатів; якщо на обсяг статті не має суворих обмежень, то доцільно описати методику дослідження повніше.

Висновки (стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напряму).

Використана література (посилання на літературу необхідно робити по тексту в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно друкованого (електронного) джерела, наприклад [3, с. 277] або [7, с. 87; 9, с. 57]. Використана література (джерела) подаються наприкінці статті в алфавітному порядку відповідно до діючих стандартів бібліографічного опису та вимог до наукових фахових видань. Бажано здійснювати посилання на джерела, що розкривають вагомі результати досліджень за останні 5 років (за виключенням необхідних посилань на дані архівного фактологічного матеріалу і роботи класиків з проблематики статті).

Транслітерація бібліографічних даних (літератури) латиницею (References) подається в кінці статті. Транслітерований список використаної літератури є повним аналогом списку використаної літератури та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею. Рекомендовано застосовувати ресурс автоматизованого перекладу он-лайн сервісів:

– для джерел українською мовою – http://ukrlit.org/transliteratsiia;

 для джерел російською мовою – http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html.

Дані про авторів і анотації російською і англійською мовами (див. приклад).
 
Листування щодо надання додаткоих консультацій з приводу публікації статей у виданні і наведення транслітерації використаної літератури можна отримати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

*Колонтитули виставляються редакційним відділом після затвердження статті до публікації


Електронне наукове фахове видання "Адаптивне управління: теорія і практика" у двох серіях: серія «Педагогіка»; серія «Економіка»

включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.)

А також входить до наукометричних баз:

"Бібліометрика української науки" (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy) і Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=it2hW9wAAAAJ&hl=uk)/